TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/08/16 23:49]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/12/23 09:50] (current)
Sơn Nguyễn [Nhành Linh Lan Hắc Ám]
Line 22: Line 22:
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Futabasha| |NXB Nhật Bản|Futabasha|
-|NXB Việt Nam|Wings ​Bools|+|NXB Việt Nam|Wings ​Books|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​