TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:nhat_ky_ke_co_don [2019/08/17 00:09]
Sơn Nguyễn [Review]
ln:nhat_ky_ke_co_don [2019/08/17 00:09] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 58: Line 58:
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** Cursed Spite ** >** Cursed Spite **
->// ​  Cũng lâu rồi mới có một cuốn mà khiến ta mong chờ đến vậy, đọc cũng không hề thất vọng gì so với những mong chờ trước đó, cái kết không phải bất ngờ gì nhưng cũng có chút hụt hẫng (ừ, đến nhanh thật đấy). Không dám nói là hiểu, cơ tự thấy thể loại truyện phù hợp với chính mình để có thể hiểu. Nói về không hiểu thì, cũng có một số cuốn dù khi đọc vẫn bị thu hút về nội dung nhưng xong rồi vẫn lại không hiểu tại sao nhân vật lại như vậy, như vậy..." ​ //+>// ​  Cũng lâu rồi mới có một cuốn mà khiến ta mong chờ đến vậy, đọc cũng không hề thất vọng gì so với những mong chờ trước đó, cái kết không phải bất ngờ gì nhưng cũng có chút hụt hẫng (ừ, đến nhanh thật đấy). Không dám nói là hiểu, cơ tự thấy thể loại truyện phù hợp với chính mình để có thể hiểu. Nói về không hiểu thì, cũng có một số cuốn dù khi đọc vẫn bị thu hút về nội dung nhưng xong rồi vẫn lại không hiểu tại sao nhân vật lại như vậy, như vậy... ​ //
  
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====