TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:no_6 [2019/06/17 22:48]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
ln:no_6 [2019/07/06 09:00] (current)
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên ​tiếng nht>**//, //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lượ((Chú thích #1)) về nguồgốc bộ truyện +**No. 6 ** là một tiểu thuyết gồm 9 tcủa nhà văASANO Atsuko và đượnhà xuất ​bKodansha phát hành vào giữtháng 10 năm 2003 và tháng 6 năm 2011.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện lấy bối cảnh tại "No. 6", một thành phố tương lai được mệnh danh là nơi hiện thực hoá mọi lý tưởng của loài người. Shion, một cậu bé được sinh ra tại đó, sống trong căn hộ cao cấp Chronos, đã cứu một cậu bé trạc tuổi mình tên là "​Nezumi"​ vào sinh nhật lần thứ 12 của cậu. Sau khi trải qua một đêm mưa bão cùng người bạn mới, sáng hôm sau, người của chính phủ đã lập tức đến khám xét nhà cậu, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Nezumi. ​ Câu chuyện lấy bối cảnh tại "No. 6", một thành phố tương lai được mệnh danh là nơi hiện thực hoá mọi lý tưởng của loài người. Shion, một cậu bé được sinh ra tại đó, sống trong căn hộ cao cấp Chronos, đã cứu một cậu bé trạc tuổi mình tên là "​Nezumi"​ vào sinh nhật lần thứ 12 của cậu. Sau khi trải qua một đêm mưa bão cùng người bạn mới, sáng hôm sau, người của chính phủ đã lập tức đến khám xét nhà cậu, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Nezumi. ​