TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:no_6 [2019/08/18 11:40]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:no_6 [2019/11/11 22:31] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Kodansha| |NXB Nhật Bản|Kodansha|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 74: Line 74:
   * {{:​ln:​ln_no6_6.jpg |}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_no6_6.jpg |}} Tập 6
   * {{:​ln:​ln_no6_7.jpg |}} Tập 7   * {{:​ln:​ln_no6_7.jpg |}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​ln_no6_8.jpg |}} Tập 8
 </​carousel>​ </​carousel>​