TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/11/12 22:27] (current)
Sơn Nguyễn [Danzai no Exceed - Phù Thủy Trắng Định Tội]
Line 15: Line 15:
 | {{:​ln:​danzai_no_exceed_tap_1_vn.jpg?​direct}} || | {{:​ln:​danzai_no_exceed_tap_1_vn.jpg?​direct}} ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại|Shounen, ​Hành động, ​Fantasy, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên| +|Thể Loại|Hành động, ​Huyền ảo, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên| 
-|Độ tuổi|Thiếu niên 13+| +|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|Misora ​Riku| +|Tác Giả|Riku ​Misora
-|Minh Họa|Sumi Keiichi|+|Minh Họa|Keiichi ​Sumi|
 |Số tập|5| |Số tập|5|
 |Sáng Tác|2010 - 2012| |Sáng Tác|2010 - 2012|
Line 25: Line 25:
 |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty TABooks và NXB Hải Phòng| |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty TABooks và NXB Hải Phòng|
 |Dịch giả|KAI| |Dịch giả|KAI|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập (Đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 46: Line 46:
 ==== Fujima Yamato (藤間大和) ==== ==== Fujima Yamato (藤間大和) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​danzai_chara_1.jpg?​200|**Fujima Yamato**}}]+{{:​ln:​danzai_chara_1.jpg?​200}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 52: Line 52:
 ==== Shinonome Shizuma (東雲静馬) ==== ==== Shinonome Shizuma (東雲静馬) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​ln:​danzai_chara_2.jpg?​200|**Shinonome Shizuma**}}]+{{:​ln:​danzai_chara_2.jpg?​200}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​