TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/11/12 08:19]
Sơn Nguyễn [Danzai no Exceed - Phù Thủy Trắng Định Tội]
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/11/12 22:27] (current)
Sơn Nguyễn [Danzai no Exceed - Phù Thủy Trắng Định Tội]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Hành động, Huyền ảo, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên| |Thể Loại|Hành động, Huyền ảo, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
-|Tác Giả|Misora ​Riku| +|Tác Giả|Riku ​Misora
-|Minh Họa|Sumi Keiichi|+|Minh Họa|Keiichi ​Sumi|
 |Số tập|5| |Số tập|5|
 |Sáng Tác|2010 - 2012| |Sáng Tác|2010 - 2012|