TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:quan_an_xuyen_khong [2019/08/18 13:12]
Sơn Nguyễn [Quán Ăn Xuyên Không]
ln:quan_an_xuyen_khong [2019/08/18 13:12] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 56: Line 56:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:quan_an_xuyen_khong.jpg|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​