TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:re_zero_bat_dau_lai_o_the_gioi_khac [2019/10/12 10:23]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:re_zero_bat_dau_lai_o_the_gioi_khac [2020/05/22 23:42] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 19: Line 19:
 |Tác Giả|Tappei Nagatsuki| |Tác Giả|Tappei Nagatsuki|
 |Minh Họa|Shinichirou Otsuka| |Minh Họa|Shinichirou Otsuka|
-|Số tập|20 + 3 ngoại truyện + tập hợp những mẩu truyện ngắn|+|Số tập|21 + 3 ngoại truyện + tập hợp những mẩu truyện ngắn|
 |Sáng Tác|2014 - nay| |Sáng Tác|2014 - nay|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |NXB Nhật Bản|Media Factory| |NXB Nhật Bản|Media Factory|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 70: Line 70:
   * {{:​ln:​ln_re_zero2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_re_zero2.jpg?​direct|}} Tập 2
   * {{:​ln:​ln_re_zero3.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​ln_re_zero3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero8.jpg?​direct|}} Tập 8
 </​carousel>​ </​carousel>​