TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:re_zero_bat_dau_lai_o_the_gioi_khac [2019/10/12 10:23]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:re_zero_bat_dau_lai_o_the_gioi_khac [2019/11/11 22:35] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Media Factory| |NXB Nhật Bản|Media Factory|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 70: Line 70:
   * {{:​ln:​ln_re_zero2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_re_zero2.jpg?​direct|}} Tập 2
   * {{:​ln:​ln_re_zero3.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​ln_re_zero3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​ln_re_zero5.jpg?​direct|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​