TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:rung_taiga [2019/11/12 23:29]
Sơn Nguyễn
ln:rung_taiga [2020/01/17 23:03]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Shufu to Seikatsusha| |NXB Nhật Bản|Shufu to Seikatsusha|
 |Đơn vị xuất bản\\ tại Việt Nam|Sakurabooks| |Đơn vị xuất bản\\ tại Việt Nam|Sakurabooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (Đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (Đã phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 94: Line 94:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​rung_taiga.jpg|}} Tập 1   * {{:​ln:​rung_taiga.jpg|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​rung_taiga2.jpg|}} Tập 2
 </​carousel>​ </​carousel>​