TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2019/08/18 16:21]
Sơn Nguyễn
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2019/08/18 16:24] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 81: Line 81:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 +==== Novel ====
 +Yonezawa Honobu còn viết cuốn 米澤穂信と古典部 (Yonezawa Honobu to Koten-bu - Yonezawa Honobu và Câu lạc bộ Cổ điển) viết về quá trình sáng tác của mình và ngoại truyện của loạt truyện chính.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
 Truyện có 1 bản chuyển thể manga. Truyện có 1 bản chuyển thể manga.