TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2019/08/18 16:24]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2019/11/11 22:39] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|Nhã Nam| |NXB Việt Nam|Nhã Nam|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2016, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2016, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 68: Line 68:
   - //Thằng Khờ//   - //Thằng Khờ//
   - //Trình tự Kudryavka//   - //Trình tự Kudryavka//
-  - //Búp bê Hina đi đường vòng//+  - //Búp bê đi đường vòng//
   - //Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người//   - //Khoảng cách xấp xỉ giữa hai người//
   - //Dù được ban đôi cánh//   - //Dù được ban đôi cánh//
Line 95: Line 95:
   * {{:​ln:​thang_kho.jpg|}} Tập 2   * {{:​ln:​thang_kho.jpg|}} Tập 2
   * {{:​ln:​trinh_tu_kudryavka.jpg|}} Tập 3   * {{:​ln:​trinh_tu_kudryavka.jpg|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​bup_be_di_duong_vong.jpg|}} Tập 4
 </​carousel>​ </​carousel>​