TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2019/11/11 22:39]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:series_cau_lac_bo_van_hoc_co_dien [2020/05/06 16:01] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|Nhã Nam| |NXB Việt Nam|Nhã Nam|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2016, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2016, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 67: Line 67:
   - //Kem Đá//   - //Kem Đá//
   - //Thằng Khờ//   - //Thằng Khờ//
-  - //​Trình ​tự Kudryavka//​ +  - //​Trình ​Tự Kudryavka//​ 
-  - //​Búp ​bê đđường ​vòng// +  - //​Búp ​Bê ĐĐường ​Vòng// 
-  - //​Khoảng ​cách xấp xỉ giữa hai người//+  - //​Khoảng ​Cách Giữa Hai Người//
   - //Dù được ban đôi cánh//   - //Dù được ban đôi cánh//
  
Line 96: Line 96:
   * {{:​ln:​trinh_tu_kudryavka.jpg|}} Tập 3   * {{:​ln:​trinh_tu_kudryavka.jpg|}} Tập 3
   * {{:​ln:​bup_be_di_duong_vong.jpg|}} Tập 4   * {{:​ln:​bup_be_di_duong_vong.jpg|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​khoang_cach_giua_hai_nguoi.jpg|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​