TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:soi_va_gia_vi [2019/10/12 10:24]
Phuc Hong [Sói Và Gia Vị]
ln:soi_va_gia_vi [2019/11/11 22:51]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Sói ​Và Gia Vị** (//Tiếng Nhật//: //​**狼と香辛料 **//, //Romaji:// //**Ookami to Koushinryou**//​) là loạt light novel viết bởi Hasekura Isuna và minh họa bởi Juu Ayakura.+**Sói ​Gia Vị** (//Tiếng Nhật//: //​**狼と香辛料 **//, //Romaji:// //**Ookami to Koushinryou**//​) là loạt light novel viết bởi Hasekura Isuna và minh họa bởi Juu Ayakura.
  
 Loạt tiểu thuyết này được xem là nằm trong thể loại "kỳ ảo độc đáo" vì nó tập trung vào kinh tế, giao thương và trao đổi hàng hóa hơn là chiến đấu với phép thuật và kiếm như thường lệ.  Loạt tiểu thuyết này được xem là nằm trong thể loại "kỳ ảo độc đáo" vì nó tập trung vào kinh tế, giao thương và trao đổi hàng hóa hơn là chiến đấu với phép thuật và kiếm như thường lệ. 
Line 83: Line 83:
   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_10.jpg?​direct|}} Tập 10   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_10.jpg?​direct|}} Tập 10
   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_11.jpg?​direct|}} Tập 11   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_11.jpg?​direct|}} Tập 11
 +  * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_12.jpg?​direct|}} Tập 12
 </​carousel>​ </​carousel>​