TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:soi_va_gia_vi [2019/10/12 10:24]
Phuc Hong [Giới thiệu]
ln:soi_va_gia_vi [2020/03/01 10:31] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, ​12 tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, ​14 tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 83: Line 83:
   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_10.jpg?​direct|}} Tập 10   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_10.jpg?​direct|}} Tập 10
   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_11.jpg?​direct|}} Tập 11   * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_11.jpg?​direct|}} Tập 11
 +  * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_12.jpg?​direct|}} Tập 12
 +  * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_13.jpg?​direct|}} Tập 13
 +  * {{:​ln:​ln_soi_va_gia_vi_14.jpg?​direct|}} Tập 14
 </​carousel>​ </​carousel>​