TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:start [2019/05/04 19:05]
admin
ln:start [2019/08/14 14:02] (current)
Line 21: Line 21:
   natsort;   natsort;
 }} }}
 +
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​