TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:sword_art_online [2019/11/11 22:43]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:sword_art_online [2020/06/19 09:14] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|201413 tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|201516 tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 85: Line 85:
   * {{:​ln:​ln_sao_12.jpg?​direct|}} Tập 12   * {{:​ln:​ln_sao_12.jpg?​direct|}} Tập 12
   * {{:​ln:​ln_sao_13.jpg?​direct|}} Tập 13   * {{:​ln:​ln_sao_13.jpg?​direct|}} Tập 13
 +  * {{:​ln:​ln_sao_14.jpg?​direct|}} Tập 14
 +  * {{:​ln:​ln_sao_15.jpg?​direct|}} Tập 15
 +  * {{:​ln:​ln_sao_16.jpg?​direct|}} Tập 16
 </​carousel>​ </​carousel>​