TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:sword_art_online_progressive [2019/08/18 23:20]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:sword_art_online_progressive [2020/07/29 10:40] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Hành động, Khoa học viễn tưởng| |Thể Loại|Hành động, Khoa học viễn tưởng|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Reki ​Kawahara|+|Tác Giả|KAWAHARA ​Reki|
 |Minh Họa|abec| |Minh Họa|abec|
 |Số tập|7+| |Số tập|7+|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Sword Art Online Progressive** (//Tiếng Nhật//: //​**ソードアート・オンライン プログレッシブ**//,​ //Romaji:// //**Soodo Aato Onrain Puroguresshibu**//​) là 1 spin-off của [[ln:​sword_art_online|Sword Art Online]] do chính tác giả Reki Kawahara ​viết và abec minh hoạ.+**Sword Art Online Progressive** (//Tiếng Nhật//: //​**ソードアート・オンライン プログレッシブ**//,​ //Romaji:// //**Soodo Aato Onrain Puroguresshibu**//​) là 1 spin-off của [[ln:​sword_art_online|Sword Art Online]] do chính tác giả KAWAHARA ​Reki viết và abec minh hoạ.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện theo chân Kirito, kể về quá trình cậu chiến đấu tại từng tầng của Aincrad, toà tháp nổi của Sword Art Online. Câu chuyện theo chân Kirito, kể về quá trình cậu chiến đấu tại từng tầng của Aincrad, toà tháp nổi của Sword Art Online.
Line 69: Line 69:
   * {{:​ln:​sao_progressive2.jpg?​400|}} Tập 2   * {{:​ln:​sao_progressive2.jpg?​400|}} Tập 2
   * {{:​ln:​sao_progressive3.jpg?​400|}} Tập 3   * {{:​ln:​sao_progressive3.jpg?​400|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​sao_progressive4.jpg?​400|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​sao_progressive5.jpg?​400|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​