TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:tanya_chien_ky [2019/06/15 00:40]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
ln:tanya_chien_ky [2019/07/06 09:00] (current)
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-SHINONOME Shizuma tới thành phố này để ngăn cản sự kiện giết người hàng loạt do quái vật gây nên, FUJIMA Yamato đã đề nghị được giúp đỡ cho cô ấy, nhưng kết quả chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng. 
- 
-CHo dù là vậy, Yamato vẫn đuổi theo Shizuma, dấn thân vào màn đêm, thế nhưng… ​