TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:the_dugeon_seeker [2019/11/11 22:56]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:the_dugeon_seeker [2019/11/12 23:21] (current)
Sơn Nguyễn [The Dungeon Seeker]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Alpha Polis| |NXB Nhật Bản|Alpha Polis|
 |NXB Việt Nam|Amak| |NXB Việt Nam|Amak|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2 tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 2 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->