TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:thieu_nu_va_chien_xa [2019/11/25 22:20]
Sơn Nguyễn [Review]
ln:thieu_nu_va_chien_xa [2020/05/22 23:27] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Media Factory| |NXB Nhật Bản|Media Factory|
 |NXB Việt Nam|Owlbooks| |NXB Việt Nam|Owlbooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếhành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đã xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 63: Line 63:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​thieu_nu_va_chien_xa.jpg?​direct}} Tập 1   * {{:​ln:​thieu_nu_va_chien_xa.jpg?​direct}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​thieu_nu_va_chien_xa2.jpg?​direct}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​thieu_nu_va_chien_xa3.jpg?​direct}} Tập 3
  
 </​carousel>​ </​carousel>​