TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:tho_menh_the_gioi_va_bay_ngay_dau_tien [2019/08/19 00:59]
Sơn Nguyễn [Giới Thiệu Từng Tập]
ln:tho_menh_the_gioi_va_bay_ngay_dau_tien [2019/12/23 09:54] (current)
Sơn Nguyễn [Thọ mệnh thế giới và bảy ngày đầu tiên]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Media Factory| |NXB Nhật Bản|Media Factory|
 |Công ty xuất bản tại Việt Nam|Sakura Light Novel| |Công ty xuất bản tại Việt Nam|Sakura Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập(đã phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập (đã phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->