TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:tiem_sach_cu_biblia [2019/09/22 18:09]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:tiem_sach_cu_biblia [2020/04/14 00:24] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 18: Line 18:
 |Tác Giả|Mikami En| |Tác Giả|Mikami En|
 |Hoạ sĩ|Koshijima Hagu| |Hoạ sĩ|Koshijima Hagu|
-|Số tập|7|+|Số tập|7 ​+ 1 ngoại truyện|
 |Sáng Tác|2017| |Sáng Tác|2017|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Ascii Media Works| |NXB Nhật Bản|Ascii Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 7 tập (đã hoàn thành)|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 7 tập + 1 ngoại truyên ​(đã xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 61: Line 61:
   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_6.jpg?​direct|}} Tập 6
   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_7.jpg?​direct|}} Tập 7   * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_nt.jpg?​direct|}} Tập ngoại truyện
 </​carousel>​ </​carousel>​