TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:tieng_goi_tu_vi_sao_xa [2019/08/19 01:17]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:tieng_goi_tu_vi_sao_xa [2019/08/19 01:18] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 68: Line 68:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime +Truyện được chuyển thể từ anime OVA của Shinkai Makoto. 
 +==== Manga ==== 
 +Anime gốc có 1 bản chuyển thể manga.
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​