TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:toi_la_nhen_day_co_sao_khong [2019/08/21 08:38]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:toi_la_nhen_day_co_sao_khong [2020/03/18 10:14] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten| |NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten|
 |NXB Việt Nam|Sakurabooks| |NXB Việt Nam|Sakurabooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập(đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 83: Line 83:
   * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_toi_la_nhen_day_co_sao_khong4.jpg?​direct|}} Tập 4
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|