TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/08/21 08:23]
Sơn Nguyễn [Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi]
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/08/21 08:25] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 64: Line 64:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Vocaloid ​==== 
-Thông tin truyện liên quan +Truyện được chuyển thể từ bài vocaloid cùng tên. 
-==== Manga ==== +==== Live Action ​==== 
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể live action.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====