TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong [2019/08/19 01:43]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong [2020/03/11 00:31] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Hobby Japan| |NXB Nhật Bản|Hobby Japan|
 |NXB Việt Nam|Skybooks| |NXB Việt Nam|Skybooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 124: Line 124:
   * {{:​ln:​ln_vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong1.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{:​ln:​ln_vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong2.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{:​ln:​ln_vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_vi_con_gai_toi_co_the_danh_bai_ca_ma_vuong3.jpg?​direct|}} Tập 3
 </​carousel>​ </​carousel>​