TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:world_teacher [2019/11/12 10:06]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:world_teacher [2020/07/22 11:50] (current)
Moon Chan [World Teacher]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Harem,​ Dị giới, Hành động, Drama| |Thể Loại|Harem,​ Dị giới, Hành động, Drama|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Koichi ​Neko|+|Tác Giả|NEKO Koichi|
 |Minh Họa|Nardack| |Minh Họa|Nardack|
 |Số tập|21| |Số tập|21|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Overlap| |NXB Nhật Bản|Overlap|
 |NXB Việt Nam|Amak| |NXB Việt Nam|Amak|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 77: Line 77:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​world_teacher1.jpg|}} Tập 1   * {{:​ln:​world_teacher1.jpg|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​world_teacher2.jpg|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​world_teacher3.jpg|}} Tập 3
  
 </​carousel>​ </​carousel>​