TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:yourname [2019/08/19 02:09]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:yourname [2019/08/19 02:11] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 62: Line 62:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Truyện được sáng tác cùng thời điểm với bộ film anime cùng tên.
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
-Thông tin truyện liên quan+Truyện có 1 spin-off tên "Your name. Another Side: Earthbou"​.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga. 
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====