TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:barakamon [2019/12/01 18:24]
Moon Chan [Barakamon]
manga:barakamon [2020/06/27 11:20] (current)
Moon Chan [Barakamon *]
Line 1: Line 1:
-====== Barakamon ======+====== Barakamon ​** ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 35: Line 35:
 **Barakamon** (//Tiếng Nhật//: //​**ばらかもん**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện **Barakamon** (//Tiếng Nhật//: //​**ばらかもん**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 +  * **2019:** Lần ra mắt đầu tiên của tác phẩm, do IPM phát hành với tên **Barakamon**,​ dưới hình thức bìa rời - 2 phiên bản thường / đặc biệt, có quà tặng khác nhau.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện