TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:black_clover [2020/04/20 10:59]
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
manga:black_clover [2020/04/20 11:12] (current)
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
Line 57: Line 57:
 [{{:​manga:​black_clover_yuno.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}] [{{:​manga:​black_clover_yuno.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Bạn thơ ấu, cùng lớn lên , cùng mơ chung một giấc mơ với Aster. Trái ngược với cậu bạn thân, Yuno là một thiên tài ma pháp và năm 15 tuổi, cậu nhận được cuốn sách phép cỏ 4 lá quý hiếm.+Bạn thơ ấu, cùng lớn lên , cùng mơ chung một giấc mơ với Asta. Trái ngược với cậu bạn thân, Yuno là một thiên tài ma pháp và năm 15 tuổi, cậu nhận được cuốn sách phép cỏ 4 lá quý hiếm.
  
 ==== YAMI Sukehiro (ヤミ・スケヒロ) ==== ==== YAMI Sukehiro (ヤミ・スケヒロ) ====
Line 63: Line 63:
 [{{:​manga:​black_clover_yami-sukehiro.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}] [{{:​manga:​black_clover_yami-sukehiro.jpg?​150|**Yuno (ユノ)**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu, người đã thu nhận ​Aster khi các đoàn trưởng khác không ai thừa nhận cậu bé xuất thân hèn mọn, lại không có chút ma thuật nào đấy.+Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu, người đã thu nhận ​Asta khi các đoàn trưởng khác không ai thừa nhận cậu bé xuất thân hèn mọn, lại không có chút ma thuật nào đấy.