TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:17]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:18] (current)
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden| |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden|
 |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức| |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức|
 +|Dịch giả|Ili Tenjou (Tập 1 - 5), Vũ Anh (Tập 6 - 8), Thanh Trà (Tập 9,10)|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ (2017 - Hiện tại)| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ (2017 - Hiện tại)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​