TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:gio_tra_cua_zero [2019/11/18 01:05]
Phuc Hong [Thám Tử Lừng Danh Conan - Giờ Trà Của Zero]
manga:gio_tra_cua_zero [2020/08/01 01:14] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 1: Line 1:
-====== Thám Tử Lừng Danh Conan Giờ Trà Của Zero ======+====== Thám Tử Lừng Danh Conan Giờ Trà Của Zero ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=gio_tra_cua_zero|name= Giờ Trà Của Zero (Thám Tử Lừng Danh Conan) ​|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=gio_tra_cua_zero|name= Giờ Trà Của Zero|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**名探偵コナン ゼロの日常**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồgốc bộ truyện+**Giờ Trà Của Zero** (//Tiếng Nhật//: //​**名探偵コナン ゼロの日常**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) 
 + 
 +  * 2019: Lầra mắt có bquyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Giờ Trà Của Zero**.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====