TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:kobato [2019/07/08 21:03]
Phuc Hong [Thông Tin Khác]
manga:kobato [2019/07/22 18:38] (current)
Phúc Nguyễn Hồng [Kobato.]
Line 12: Line 12:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Kobato. ​ ^| ^  Kobato. ​ ^|
-|  {{:manga:manga_kobato1.jpg?​direct|}} ||+|  {{:manga:kobato_tap1_vn.jpg?​direct|}} ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
 |Thể Loại| Phiêu lưu, tưởng tượng, lãng mạn | |Thể Loại| Phiêu lưu, tưởng tượng, lãng mạn |
Line 102: Line 102:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện Bản NXB Kim Đồng (Việt Nam)  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​manga:​kobato_tap1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​manga:​kobato_tap2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​manga:​kobato_tap3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​manga:​kobato_tap4_vn.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​manga:​kobato_tap5_vn.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​manga:​kobato_tap6_vn.jpg?​direct|}} Tập 6
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Truyện Bản NXB Kadokawa (Nhật Bản) ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​manga:​manga_kobato1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​manga:​manga_kobato1.jpg?​direct|}} Tập 1