web analytics
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Đã hết thời gian bình chọn! Các bạn hãy chờ xem kết quả nhé!

Sắp xuất hiện!
Mời các bạn bình chọn nhân vật yêu thích trong FMA
238 ( 10.15 % )
187 ( 7.97 % )
63 ( 2.69 % )
111 ( 4.73 % )
44 ( 1.88 % )
54 ( 2.3 % )
62 ( 2.64 % )
78 ( 3.33 % )
50 ( 2.13 % )
25 ( 1.07 % )
110 ( 4.69 % )
36 ( 1.54 % )
16 ( 0.68 % )
24 ( 1.02 % )
33 ( 1.41 % )
198 ( 8.44 % )
161 ( 6.87 % )
99 ( 4.22 % )
74 ( 3.16 % )
38 ( 1.62 % )
22 ( 0.94 % )
19 ( 0.81 % )
24 ( 1.02 % )
44 ( 1.88 % )
108 ( 4.61 % )
25 ( 1.07 % )
27 ( 1.15 % )
28 ( 1.19 % )
18 ( 0.77 % )
19 ( 0.81 % )
11 ( 0.47 % )
12 ( 0.51 % )
15 ( 0.64 % )
44 ( 1.88 % )
56 ( 2.39 % )
15 ( 0.64 % )
64 ( 2.73 % )
44 ( 1.88 % )
43 ( 1.83 % )
6 ( 0.26 % )

error: Chú ý: Vui lòng không sao chép!!