TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:amagi_cong_vien_ruc_ro [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:amagi_cong_vien_ruc_ro [2019/11/11 09:33] (current)
Sơn Nguyễn [Amagi Công Viên Rực Rỡ]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo| |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo|
 |NXB Việt Nam|Owlbooks| |NXB Việt Nam|Owlbooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 2 tập (đang tiếp ​tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 2 tập (tạm ngưng)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 64: Line 64:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
 +<WRAP RIGHT>
 +[{{ :​ln:​amagi_spin_maple.jpg?​direct&​300|**Bìa 3 tập Amagi Brilliant Park Maple Summoner**}}]
 +</​WRAP>​
 Truyện có một bản light novel spin-off (3 tập), được viết bởi Yanagawa Keishou và có tiêu đề Amagi Brilliant Park: Maple Summoner. Truyện có một bản light novel spin-off (3 tập), được viết bởi Yanagawa Keishou và có tiêu đề Amagi Brilliant Park: Maple Summoner.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
Line 71: Line 74:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện Bởi Owlbooks và NXB Văn Học (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​amagi.jpg}} Tập 1 +  * {{:​ln:​amagi.jpg?direct}} Tập 1 
-  * {{:​ln:​amagi2.jpg}} Tập 2+  * {{:​ln:​amagi2.jpg?direct}} Tập 2
 </​carousel>​ </​carousel>​
 +
 +^  Bìa Truyện Bởi NXB Fujimi Shobo (Nhật Bản) ​ ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_1_jp.jpg?​direct}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_2_jp.jpg?​direct}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_3_jp.jpg?​direct}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_4_jp.jpg?​direct}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_5a_jp.png?​direct}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_6_jp.jpg?​direct}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_7_jp.jpg?​direct}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​amagi_vol_8_jp.jpg?​direct}} Tập 8
 +
 + </​carousel>​
  
 ---- ----