TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ben_kia_may_troi_la_noi_hen_uoc [2019/08/10 10:29]
Sơn Nguyễn [Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước]
ln:ben_kia_may_troi_la_noi_hen_uoc [2019/11/11 09:14]
Sơn Nguyễn [Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước]
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Enterbrain| |NXB Nhật Bản|Enterbrain|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (sắp xuất bản)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->