TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2020/06/27 17:11]
Sơn Nguyễn [Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy]
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2020/06/27 17:14] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 81: Line 81:
   * {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1
   * {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2   * {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{ :​ln:​chutiembanhchienbinh_tap_3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3
 </​carousel>​ </​carousel>​