TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/08/09 21:23]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/11/11 09:18] (current)
Sơn Nguyễn [Chuyển Sinh Làm Người Sói, Tôi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Ma Vương]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel| |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel|
 |NXB Việt Nam|Sky Light Novel| |NXB Việt Nam|Sky Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 50: Line 50:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Vaito ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:vaito.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthivề Nhân Vật A +Được tái sinh thành một pháp sư ngườsói, trở thành Phó Tư lnh của Sư đoàn thứ ba của Quân đội Quỷ vương.
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giới thiệu về Nhân Vật B +
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
Line 71: Line 64:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 ^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^| ^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi.jpg |}} Tập 1+  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi.jpg?direct|}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi_tap_2.jpg?​direct|}} Tập 2
  
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
-^  Bìa Light Novel bản Nhật ​ ^|+^  Bìa Light Novel bản Nhật ​Bản  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi_1_jap_.jpg |}} Tập 1+  * {{:ln:chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_1_jp.jpg?direct|}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_10_jp.jpg?​direct|}} Tập 10 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_11_jp.jpg?​direct|}} Tập 11 
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_12_jp.jpg?​direct|}} Tập 12
  
 </​carousel>​ </​carousel>​
- 
 ---- ----
 === Lượt truy cập === === Lượt truy cập ===