TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/08/10 10:30]
Sơn Nguyễn [Chuyển Sinh Làm Người Sói, Tôi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Ma Vương]
ln:chuyen_sinh_lam_nguoi_soi_toi_tro_thanh_canh_tay_phai_cua_ma_vuong [2019/11/11 09:18] (current)
Sơn Nguyễn [Chuyển Sinh Làm Người Sói, Tôi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Ma Vương]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel| |NXB Nhật Bản|Earth Star Novel|
 |NXB Việt Nam|Sky Light Novel| |NXB Việt Nam|Sky Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 68: Line 68:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi.jpg |}} Tập 1+  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi.jpg?direct|}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_sinh_thanh_nguoi_soi_tap_2.jpg?​direct|}} Tập 2
  
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
 +^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_10_jp.jpg?​direct|}} Tập 10
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_11_jp.jpg?​direct|}} Tập 11
 +  * {{:​ln:​chuyen_sinh_nguoi_soi_jinrou_e_no_tensei_vol_12_jp.jpg?​direct|}} Tập 12
 +
 +</​carousel>​
 ---- ----
 === Lượt truy cập === === Lượt truy cập ===