TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/06/27 17:19]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/07/02 14:05] (current)
Moon Chan [Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Hài hước, Lãng mạn, Đời thường, Drama| |Thể Loại|Hài hước, Lãng mạn, Đời thường, Drama|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Wataru ​Watari|+|Tác Giả|WATARI ​Wataru|
 |Minh Họa|Ponkan8| |Minh Họa|Ponkan8|
 |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)| |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)|