TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:co_gai_van_chuong [2019/08/10 16:31]
Sơn Nguyễn
ln:co_gai_van_chuong [2019/08/18 16:21] (current)
Sơn Nguyễn
Line 54: Line 54:
 ==== Phần chính ==== ==== Phần chính ====
   - //Cô gái văn chương và Tên hề thích chết//   - //Cô gái văn chương và Tên hề thích chết//
-  - // Cô gái văn chương và Hồn ma đói khát// +  - //Cô gái văn chương và Hồn ma đói khát// 
-  - // Cô gái văn chương và Gã khờ bị trói buộc// +  - //Cô gái văn chương và Gã khờ bị trói buộc// 
-  - // Cô gái văn chương và Thiên thần sa ngã// +  - //Cô gái văn chương và Thiên thần sa ngã// 
-  - // Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc// +  - //Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc// 
-  - // Cô gái văn chương và Tinh linh nước mang hoa mặt trăng// +  - //Cô gái văn chương và Tinh linh nước mang hoa mặt trăng// 
-  - // Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời ​*// +  - //Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời ​1// 
-  - // Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời ​**//+  - //Cô gái văn chương và Nhà văn hướng về Chúa trời ​2//
 ==== Phần ngoại truyện ==== ==== Phần ngoại truyện ====
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 1// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 1// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 2// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 2// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 3// +  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 3// 
-  - // Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 4//+  - //Cô gái văn chương và Tuyển tập tình yêu 4//
 ==== Phần spin-off ==== ==== Phần spin-off ====
-  - // Tình đầu của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Tình đầu của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Sự tổn thương của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Sự tổn thương của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Lễ tốt nghiệp của Cô gái văn chương Tập sư// +  - //Lễ tốt nghiệp của Cô gái văn chương Tập sư// 
-  - // Nhà văn mới nổi và Biên tập viên Cô gái văn chương//+  - //Nhà văn mới nổi và Biên tập viên Cô gái văn chương//
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 88: Line 88:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong1.jpg?​200|}} Tập 1 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong1.jpg?​200*300|}} Tập 1 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong2.jpg?​200|}} Tập 2 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong2.jpg?​200*300|}} Tập 2 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong3.jpg?​200|}} Tập 3 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong3.jpg?​200*300|}} Tập 3 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong4.jpg?​200|}} Tập 4 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong4.jpg?​200*300|}} Tập 4 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong5.jpg?​200|}} Tập 5 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong5.jpg?​200*300|}} Tập 5 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong6.jpg?​200|}} Tập 6 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong6.jpg?​200*300|}} Tập 6 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong7.jpg?​200|}} Tập 7 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong7.jpg?​200*300|}} Tập 7 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong8.jpg?​200|}} Tập 8 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong8.jpg?​200*300|}} Tập 8 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen1.jpg?​200|}} Ngoại truyện 1 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen1.jpg?​200*300|}} Ngoại truyện 1 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen2.jpg?​200|}} Ngoại truyện 2 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen2.jpg?​200*300|}} Ngoại truyện 2 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen3.jpg?​200|}} Ngoại truyện 3 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen3.jpg?​200*300|}} Ngoại truyện 3 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen4.jpg?​200|}} Ngoại truyện 4 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_ngoai_truyen4.jpg?​200*300|}} Ngoại truyện 4 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff1.jpg?​200|}} Spin-off 1 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff1.jpg?​200*300|}} Spin-off 1 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff2.jpg?​200|}} Spin-off 2 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff2.jpg?​200*300|}} Spin-off 2 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff3.jpg?​200|}} Spin-off 3 +  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff3.jpg?​200*300|}} Spin-off 3 
-  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff4.jpg?​200|}} Spin-off 4+  * {{:​ln:​co_gai_van_chuong_spinoff4.jpg?​200*300|}} Spin-off 4
 </​carousel>​ </​carousel>​