TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2019/08/10 12:25]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2019/08/10 12:31]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 65: Line 65:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 1 mùa anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:cong_viec_cua_long_vuong1.jpg|}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{:ln:cong_viec_cua_long_vuong2.jpg|}} Tập 2
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​