TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:cong_viec_cua_long_vuong [2019/11/11 09:22]
Sơn Nguyễn [Công Việc Của Long Vương]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel| |NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->