TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2019/08/10 10:12]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2019/08/14 14:02] (current)
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Sakurabooks| |NXB Việt Nam|Sakurabooks|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 10 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 10 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->