TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:date_a_live [2020/03/28 09:13]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:date_a_live [2020/05/22 23:39]
Sơn Nguyễn [Date A Live]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo| |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo|
 |NXB Việt Nam|AMAK| |NXB Việt Nam|AMAK|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 156: Line 156:
   * {{:​ln:​ln_date_a_live7.jpg?​direct|}} Tập 7   * {{:​ln:​ln_date_a_live7.jpg?​direct|}} Tập 7
   * {{:​ln:​ln_date_a_live8.jpg?​direct|}} Tập 8   * {{:​ln:​ln_date_a_live8.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​ln:​ln_date_a_live9.jpg?​direct|}} Tập 9
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|