TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:date_a_live [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:date_a_live [2019/11/11 09:38] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo| |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo|
 |NXB Việt Nam|AMAK| |NXB Việt Nam|AMAK|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 153: Line 153:
   * {{:​ln:​ln_date_a_live4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​ln_date_a_live4.jpg?​direct|}} Tập 4
   * {{:​ln:​ln_date_a_live5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_date_a_live5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_date_a_live6.jpg?​direct|}} Tập 6
 </​carousel>​ </​carousel>​
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
Line 176: Line 177:
   * {{:​ln:​lnjp_date_a_live19.jpg?​direct|}} Tập 19   * {{:​ln:​lnjp_date_a_live19.jpg?​direct|}} Tập 19
   * {{:​ln:​lnjp_date_a_live20.jpg?​direct|}} Tập 20   * {{:​ln:​lnjp_date_a_live20.jpg?​direct|}} Tập 20
 +  * {{:​ln:​lnjp_date_a_live21.jpg?​direct|}} Tập 21
  
 </​carousel>​ </​carousel>​