TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/14 14:02]
Line 1: Line 1:
  
-====== Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki ====== 
- 
-<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-table { 
-background-color:​white;​ 
-} 
-</​style>​ 
-</​html>​ 
- 
-<WRAP right 300px> 
-^  Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki  ^| 
-|  {{:​ln:​ln_kiki_1.jpg?​direct|}} ​ || 
-^  LIGHT NOVEL  ^| 
-|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | 
-|Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| 
-|Tác Giả|<​tác giả>| 
-|Minh Họa|<​họa sĩ>| 
-|Số tập|<​số tập>| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| 
-|Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| 
-|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| 
-|NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>| 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>| 
-</​WRAP>​ 
-<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<WRAP right 200px> 
-^  Đánh giá truyện ​ ^ 
-|{(rater>​id=dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki|name=Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki|type=rate|trace=user)}| 
-</​WRAP>​ 
-===== Giới thiệu ===== 
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện 
-  * Giới thiệu #1 
-  * Giới thiệu #2 
- 
-  - Giới thiệu #1 
-    - Giới thiệu a 
-    - Giới thiệu b 
-  - Giới thiệu #2 
-    - Giới thiệu a 
-    - Giới thiệu b 
-===== Tóm tắt nội dung ===== 
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện 
- 
- 
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
- 
-===== Review ===== 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #1   // 
- 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
- 
-===== Danh Sách Bìa Truyện ===== 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 1 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} 
-</​carousel>​ 
- 
----- 
-=== Lượt truy cập === 
-~~NOCACHE~~ 
-<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
-|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
-</​WRAP>​