TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/10 14:04]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/10 14:07]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 49: Line 49:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Một bản manga cùng tên được chuyển thể dựa trên bộ anime gốc.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện được sáng tác dựa trên bộ anime cùng tên. 
 +==== Live Action ==== 
 +Truyện được sáng tác dựa trên bộ live action cùng tên.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====