TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/10 14:04]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:dich_vu_giao_hang_cua_phu_thuy_kiki [2019/08/10 14:12]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 49: Line 49:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Một bản manga cùng tên được chuyển thể dựa trên bộ anime gốc.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện được sáng tác dựa trên bộ anime cùng tên. 
 +==== Live Action ==== 
 +Truyện được sáng tác dựa trên bộ live action cùng tên.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:ln_kiki_1.jpg?200|}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{:ln:ln_kiki_2.jpg?200|}} Tập 2 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:ln_kiki_3.jpg?200|}} Tập 3
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​