TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:gia_toc_than_bi [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:gia_toc_than_bi [2019/11/12 22:43] (current)
Sơn Nguyễn [Gia Tộc Thần Bí]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_gia_toc_than_bi_wiki.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_gia_toc_than_bi_wiki.jpg |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
-|Thể Loại|Drama,​ Hài hước|+|Thể Loại|Drama,​ Hài hước, Huyền ảo|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
 |Tác Giả|Morimo Tomihiko| |Tác Giả|Morimo Tomihiko|
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản|Gentosha| |NXB Nhật Bản|Gentosha|
 |NXB Việt Nam|Nhã Nam| |NXB Việt Nam|Nhã Nam|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đang xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->