TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:gosick [2019/11/12 08:38]
Sơn Nguyễn [Nhân Vật Chính]
ln:gosick [2019/11/12 08:41] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 67: Line 67:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Light Novel ==== 
-Thông tin truyện liên quan+Truyện còn có 4 tập light novel phụ.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện có 1 bản chuyển thể anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====