TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:gosick [2019/11/12 08:41]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:gosick [2020/05/22 23:19] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo| |NXB Nhật Bản|Fujimi Shobo|
 |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books| |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 78: Line 78:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​gosick_tap_1.jpg?​direct}} Tập 1   * {{:​ln:​gosick_tap_1.jpg?​direct}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​gosick_tap_2.jpg?​direct}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​gosick_tap_3.jpg?​direct}} Tập 3
  
 </​carousel>​ </​carousel>​